Identyfikacja istniejących problemów lokalnych, słaba współpraca samorządów oraz niski poziom wykorzystywania posiadanych zasobów stały się motywem do podjęcia współpracy pomiędzy gminą Wysokie Mazowieckie, Ciechanowiec, Czyżew-Osada, Klukowo, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Rudka, Brańsk i miastem Brańsk, w celu rozpoczęcia działań zmierzających do aktywizacji samorządów i partnerów społeczno-gospodarczych, zainteresowanych projektami w ramach inicjatywy Leader. Efektem tej współpracy było założenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”.

Lokalna Grupa Działania posiada status prawny Stowarzyszenia, działając pod nazwą Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”, które zostało zarejestrowane w dniu 21.08.2008 r. przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000310272.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, mającym na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowanie ludności wiejskiej, realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD) oraz prowadzenie innych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie działalności Stowarzyszenia.