PDF Drukuj Email

REGULAMIN Wirtulanej Platformy Informacyjnej (WPI) LGD Kraina Bobra


1. Niniejszy regulamin warunkuje zasady umieszczania i edycji wpisów w WPI oraz korzystania z niej.

2. Przy tworzeniu platformy wykorzystano dane z ogólnie dostępnych źródeł oraz Urzędów Gmin należących do LGD Kraina Bobra.

3. Warunkiem dokonania wpisu w WPI jest rejestracja w Portalu, akceptacja regulaminu Portalu, wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych w formularzu danych teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o "Ochronie Danych Osobowych" z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 833) oraz ustawą z dnia 18.07.2002r. (DZ.U. nr 144 poz. 1204) "O świadczeniu usług drogą elektroniczną" oraz akceptacja poniższych postanowień Regulaminu.

4. Baza WPI służy gromadzeniu danych o:
* podmiotach będących osobami prawnymi lub fizycznymi, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie działania LGD Kraina Bobra
* organizacjach pozarządowych na terenie działania LGD Kraina Bobra
* administracji publicznej na terenie działania LGD Kraina Bobra
* atrakcjach turystycznych i zabytkach na terenie działania LGD Kraina Bobra
* noclegach na terenie działania LGD Kraina Bobra
* imprezach kulturalnych na terenie działania LGD Kraina Bobra

5. Umieszczanie wpisu w WPI jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich zarejestrowanych Użytkowników Portalu.

6. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym.

7. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość dokonywania edycji swoich danych.

8. Baza WPI podlega moderacji. Opublikowanie danych lub zmienionych danych, następuje po akceptacji przez Administratorów.

9. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia, modyfikacji, usunięcia wpisu oraz ograniczenia lub zablokowania dostępu bez konieczności informowania o tym fakcie Użytkownika.

10. Usunięcie wpisu przez Użytkownika możliwe jest jedynie przez zażądanie całkowitego usunięcia swoich danych ze wszystkich baz danych Portalu.

11. Użytkownik może zaklasyfikować wpisywaną firmę do maksymalnie pięciu kategorii.

12. Wpisy do WPI mogą być wprowadzone tylko raz. Wielokrotne wpisy będą usuwane.

13. Zarejestrowany Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczących jego wpisu w WPI za pośrednictwem poczty elektronicznej.

14. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, o których mowa w art. 10 ustawy z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanych przez Właściciela WPI lub podmiot z nim powiązany.

15. Właściciel Platformy zastrzega sobie prawo przeprowadzania mailingu oraz prowadzenia marketingu telefonicznego na adresy e-mail oraz numery telefonów i faksów wpisane w WPI (zgodnie z Ustawami z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne oraz z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

16. Właściciel Platformy ma prawo wykorzystywać dane wpisane w Bazy Firm oraz wszelkie załączone materiały do publikacji w ramach działalności LGD Kraina Bobra.

17. Właściciel Platformy zastrzega sobie prawo możliwości zaprzestania funcjonowania Platformy w dowolnym momencie za powiadomieniem Użytkowników.

18. Dane uzyskane z WPI są udostępniane każdemu Użytkownikowi serwisu i mogą być wykorzystywane z pewnymi ograniczeniami:
* Dostęp do bazy danych za pomocą oprogramowania nie będącego zwykłą przeglądarką internetową stanowi złamanie warunków niniejszego regulaminu oraz jest przesłanką do stwierdzenia naruszenia przepisów ustaw.
* Niedozwolone jest wykorzystanie informacji uzyskanych z bazy danych do przeprowadzania korespondencji seryjnej, niezależnie od jej charakteru i treści.
* Niedozwolone jest odpłatne bądź nieodpłatne udostępnianie informacji uzyskanych z bazy danych osobom trzecim, a także publiczne udostępnianie bądź rozpowszechnianie tych informacji. Użytkownik może sporządzać wydruki z bazy danych wyłącznie na swoje potrzeby.

19. Właściciel Platformy podejmie wszelkie starania, aby zapewnić Użytkownikom jak najwyższą jakość serwisu, nie ponosi jednak odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Użytkownika mające związek z korzystaniem z WPI, a spowodowane błędnymi informacjami zawartymi w bazie danych lub niewłaściwym funkcjonowaniem sieci Internet, bądź straty powstałe w wyniku działań osób trzecich.

20. Fakt obecności adresu w bazie danych nie oznacza zgody jego właściciela na otrzymywanie nie zamówionej korespondencji i w związku z tym nie zwalnia użytkownika bazy danych od ewentualnej odpowiedzialności karnej, przewidzianej w Art. 24 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tzw. "antyspamowej").

21. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie baz danych.

22. Użytkownicy WPI mogą zgłaszać wszelkie uwagi oraz pytania dotyczące działania WPI za pomocą fromularza kontaktowego dostępnego na Platformie lub na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

23. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania i może ulec zmianie w dowolnym czasie.